Degelkrossen i Boda

Published by:

Det är nu drygt 30 år sedan degelkrossen renoverades. Filmen kan ses via denna länk. Kvarnen som har varit av stor betydelse för glasbruket har fått en undanskymd roll i samhället. Den är i behov av renovering och bättre skyltning.

Kanske kan vi en dag i framtiden få se kvarnen i drift. En helg på hösten när det är bra vattenflöde?

Folkets Parkföreningen i Orrefors

Published by:

Folkets Parkföreningen i Orrefors

Frågan om en plats för ungdomens nöjen togs upp 1924 på arbetarekommunens möten.

På sommaren 1925 rapporterar Gunnar Wedell, att disponent Strömberg givit nekande svar på deras förfrågan om mark till en Folkets Park.

Efter flera förfrågningar meddelar Wedell på ett möte sommaren 1927, att disponenten varit tillmötesgående och visat plats för parken på Kvarntorps Gärde. Men förbehållit sig rätten att vara med och utforma stadgar och ordningsföreskrifter. En kommitté på fyra personer utses att göra förarbetet och komma med förslag.

Kommittén bestod av Gunnar Wedell, Erik Larsson, Ernst Svensson och Simon Gate.

Den 9 oktober 1927 bildades en interimsstyrelse för Orrefors Folkets Park-förening. Med Ernst Fröjd som ordförande, Gunnar Wedell som sekreterare, Gustav Pettersson Abels som kassör samt Ernst Svensson och Erik Larsson.

För att bli medlem får man teckna andelar. Minsta insats är 10 kronor. Simon Gate får i uppdrag att göra ritningar till byggnaden.

Första gången föreningens fastighet togs i bruk var nyårsafton 1927, då nyårsvaka avhölls med präktigt resultat, som det står i styrelseberättelsen från år 1927.

Till invigningsfesten 9–10 juni 1928 får Sten Pettersson i uppdrag att med motorcykel åka mot Kronofors, Hohult, Älghult, Alsterfors Merhult, och Kosta med affischer. Harald Andersson åker med och blåser i trumpet när de passerar ett samhälle.

Sista året man själv ordnar fest är 1961. Därefter hyr man ut parken till andra föreningar och enskilda.

Byggnaden revs troligen 1973.

Roland Larsson

Ritning för Folkets Park i Orrefors av Simon Gate

Inbjudan till Årsmöte för DiG

Published by:

Dagordning vid årsmöte med Dokumentation i Glasbruksbygd

Måndagen den 15 november 2021 Kl. 18.00 i PRO-lokalen, Orrefors.
1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesfunktionärer. Ordförande Sekreterare Justerare
3. Fastställande av röstlängd.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
5. Revisionsberättelse.
6. Beslut om ansvarsfrihet.
7. Fastställande av medlemsavgift för 2022. ( Har varit 40 kr.)
8. Verksamhetsplan ?
9. Val: a. Kassör. (i tur att avgå Leif Skanbäck)
b. Styrelsemedlemmar. (i tur att avgå Bernt Karlsson)
(Kvarstår i styrelsen (Ordf. Roland Larsson) (sekret. Nils-Harald Ejderstedt) samt (Kennert Eriksson och Arne Karlsson)
c. Revisorer 2 st.(i tur att avgå Nils-Harald Ejderstedt och Bernt Nordlund)
d. Revisorssuppleant. (i tur att avgå Laila Måård)
e. Valberedning är revisorerna.
f. Utilyktskommitt6Har varit styrelsen.
10. Övrigt.
11. Mötets avslutning.